Aora Chromometic 18 Colors

$9.00

A-ORA CHROMOMETIC

Are you looking for metal chrome Gel ?
Another Innovation has born. Super Deep Chrome or Super rich feel and Elegance Matte.

Huớng dẫn sử dụng ChromOmetic

  1. Trên móng thật

Wholenail

- Base gel - hơ đèn 30s cho khô

- Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô (trên Acrylic không cần base gel)

- Sơn Màu ChromOmetic 1 lớp mỏng - để bên ngoài cho khô 30s- hơ đèn 60s cho khô

- Gripbase - hơ đèn 30s cho khô

- Topgel - hơ đèn 60s cho khô

2.Ombre with Airbrush return 2

- Base gel - hơ đèn 30s cho khô

- Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô

- Sơn Airbrush return 2 1 lớp mỏng giữa móng - sơn Màu ChromOmetic 2 bên móng sơn cho blend vào nhau - để bên ngoài cho khô 30s- hơ đèn 60s cho khô

- Gripbase - hơ đèn 30s cho khô

- Topgel - hơ đèn 60s cho khô

Design với màu đen nền và ChromOmetic

- gel base - hơ đèn 30s cho khô ( trên móng thật)

- Gel màu đen - hơ đèn 30s cho khô (móng acrylic không cần base)

- Gel màu đen - hơ đèn 30s cho khô

- Chrome bond - hơ đèn 30s cho khô

- Quét ChromOmetic màu - chọn nhiều màu khac nhau tuỳ ý - quét mỏng

- Air dry 30s

- Dùng Gripbase vẽ hình tùy ý -hơ đèn 30s cho khô

- Dùng Aceton chùi hết móng

- Topgel - hơ đèn 60s cho khô