Những điều cần biết khi kèm rượu trong tiệm Nails của bạn.

Những điều cần biết khi kèm rượu trong tiệm Nails của bạn.

Những điều cần biết khi kèm rượu trong tiệm Nails của bạn. 
Alabama Alcoholic Beverage Control Board (334) 213-6300

Alaska Alcoholic Beverage Control Board (907) 269-0350

Arizona Dept. of Liquor Licenses & Control (602) 542-5141

Arkansas Alcoholic Beverage Control Board (501) 682-8174

California Dept. of Alcoholic Beverage Control (925) 602-7717

Colorado Dept. of Revenue Liquor Enforcement Division (303) 205-2306

Connecticut Dept. of Consumer Protection (860) 713-6210

Delaware Div. of Alcoholic Beverage Control (302) 577-5222

District of Columbia Dept. of Consumer & 
Regulatory Affairs Alcohol Beverage Div. (202) 442-4400

Florida Div. of Alcoholic Beverages & Tobacco (850) 488-3227

Georgia Alcohol & Tobacco Div. (404) 417-4900

Hawaii Liquor Commission (808) 768-7358

Idaho State Liquor Dispensary (208) 947-9400

Illinois Liquor Control Commission (312) 814-2206

Indiana Alcohol & Tobacco Commission (317) 232-2469

Iowa Alcoholic Beverages Division (866) 469-2223

Kansas Dept. of Revenue Alcoholic Beverage (785) 296-7015

Kentucky Alcoholic Beverage Control (502) 564-4850

Louisiana Office of Alcohol & Tobacco Control (225) 925-4041

Maine Bureau of Alcoholic Beverages (207) 624-7220

Maryland Comptroller (410) 260-7314

Massachusetts Alcoholic Beverages Control Commission (617) 727-3040

Michigan Liquor Control Commission (517) 322-1345

Minnesota Dept. of Public Safety Alcohol & Gambling Enforcement (651) 201-7000

Mississippi Office of Alcoholic Beverage Control (601) 856-1301

Missouri Liquor Control Division (573) 751-2333

Montana Dept. of Revenue Liquor Licensing (406) 444-6900

Nebraska Liquor Control Commission (402) 471-2571

Nevada Dept. of Taxation (775) 684-2000

New Hampshire State Liquor Commission (603) 271-1110

New Jersey Div. of Alcoholic Beverage Control (609) 984-230

New Mexico Alcohol and Gambling Division (505) 476-4875

New York Div. of Alcoholic Beverage Control (518) 474-2121

North Carolina Alcoholic Beverage Commission (919) 779-0700

North Dakota Office of the State Tax Commissioner (701) 328-4576

Ohio Div. of Liquor Control (614) 644-2411

Oklahoma ABLE Commission (405) 521-3484

Oregon Liquor Control Commission (503) 872-5000

Pennsylvania Liquor Control Board (717) 783-9454

Rhode Island Dept. of Business Regulation Liquor Control Administration (401) 462-9500

South Carolina Dept. of Revenue & Taxation (803) 898-5864

South Dakota Dept. of Revenue & Regulation (605) 773-3311

Tennessee Alcoholic Beverage Commission (615) 741-1602

Texas Alcoholic Beverage Commission (512) 206-3333

Utah Dept. of Alcoholic Beverage Control (801) 977-6800

Vermont Dept. of Liquor Control (802) 828-2345

Virginia Dept. of Alcoholic Beverage Control (804) 213-4400

Washington State Liquor Control Board (360) 664-1600

West Virginia Alcohol Beverage Control Administration (800) 642-8208

Wisconsin Dept. of Revenue (608) 266-2776

 

Previous article CẢNH BÁO: Lừa gạt nhằm vào cộng đồng Nails Việt. Anh chị xem xin lưu ý đồng nghiệp và chia sẻ ra giúp. Xin cám ơn
Next article Policy cho tiệm Nails & Halloween Designs

Leave a comment

* Required fields